One day one...
Dora Rozsavolgyi, 24, Budapest-Vác
photographer